Bronnenlijst

Broncode Bronomschrijving Bronbestand
dre HisEmn

Historisch Emmen (website: www.historisch-emmen.nl)

dre Atl 1852

Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, deel 2, Noord-Nederland 1851-1855; uitg Wolters

dre nwdiep

Heuten, Gerrie, Rense Schuurmans, De Steenfabriek van Nieuwediep 1900-1972; i.s.m. Historische Vereniging Gemeente Gieten, uitgave 2004

dre Atl 1898

Grote Historische Atlas Drenthe 1:25.000, 1898-1928; uitg Nieuwland

dre landsch

Stichting 'Het Drentse Landschap' (website)

dre Borger

Ootjers, R., Geschiedenis van Borger

dre HDL

Het Drentse Landschap (www.drentslandschap.nl)

dre Emmerc

website www.emmer-compascuum.com

dre Lipsker

Lourens, Piet, Jan Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken, 1987

dre Arch

Inventaris Drents Archief

dre NB 90

Houting, E., Smalbroekerloopje; in: Noorderbreedte 90

dre Enc

Drenthe Encyclopedie

zho DeKu

Vermeulen,R.A.J. - De kunst hoe in Holland stenen gevormd en met turf gebakken worden - Vertaling uit Description des Arts et Metiers, Paris 1762-1776- Art du fabriquer la brique et la tuile en Hollande et de les faire cuire avec la tourbe.Paris Delatour1767, Gabriël Jars - Voorburg 2005

dre Al 1921

Buiskool, H. F., Van een spoorweg en een steenbakkerij, in: Nieuwe Drentse Volksalmanak 39, 1921

dre Al 1940

Giffen, Dr. A.E. van, Een laat-middeleeuwse steenoven en oude nederzettingssporen bij Erm, gem. Sleen, in de Nieuwe Drentsche Volksalmanak 58, 1940

dre opd

Een greep uit de fouten in de Drenthe-encyclopedie' Onafhankelijke partij Drenthe.

dre reis 1837

Hall, H.C. van, Verslag van een Landbouwkundig Reisje door Westwoldingerland en een gedeelte van Drenthe, van den 28en Julij tot den 2den Augustus 1837

dre Al 1958

Heuvelen e.a., Ir. B. van, Veldnamen in het Zuidenveld (Dr), overdruk uit de Drentse Volksalmanak 1958

dre LC

Leeuwarder Courant, 1752-heden

frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl Arch

Tresoar (archief/inventaris)

frl ROB1963

Halbertsma, H., Een middeleeuwse steenoven bij Deersum, Friesland, Berichten van de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemondezoek, 1962/1963

frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl kks

Elsinga, Stefan, documentatie over Harlingen op de website www.kleinekerkstraat.nl

frl K+P9

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 9, Wûnseradiel noard en Boalsert

frl BN'98 Een kijkje in de fabriek van draineerbuizen aan de Stoombootkade in het jaar 1896, Bolswarder Nieuwsblad 9 sept 1998
frl DocO

Hoitsma, D.,Documentatie van de Voormalige Steenfabriek 'de Oorbijt' Dronrijp; uitgave in eigenbeheer, 1980

frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl BN'98 Een kijkje in de fabriek van draineerbuizen aan de Stoombootkade in het jaar 1896, Bolswarder Nieuwsblad 9 sept 1998
frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl Meij

Briefpapier van A.G. vd Meij

frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl prent

Kerst Huisman, Het Friese prentenkabinet, uitg Friese Pers 1996

frl HFC

Rijke, P.J. de, Hoogtepunten van de Friese cartografie, uitg Fiese Pers 2001

frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl graf

Grafschriften, te raadplegen via de website van de Fryske Akademy: www.fa.knaw.nl

frl AFB

Meer, P.L.G. van der, J.A. Mol en P. Nieuwland, Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid, Fryske Akademy 1993

frl BN'98 Een kijkje in de fabriek van draineerbuizen aan de Stoombootkade in het jaar 1896, Bolswarder Nieuwsblad 9 sept 1998
frl Har

Harlinger stadsgezichten tot 1880, uitgave Gemeentemuseum Het Hannemahuis

frl pot

Meulen, A. v.d. en P. Smeele, De pottenbakkers van Friesland 1750 - 1950, uitg. Primavera, 2005

frl BN'98 Een kijkje in de fabriek van draineerbuizen aan de Stoombootkade in het jaar 1896, Bolswarder Nieuwsblad 9 sept 1998
frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl LG1968

Kamminga, L., Steenfabriek Schenkenschans werd in 1857 opgericht; geschiedenis en ontwikkeling, in: Leeuwarder Gemeenschap feb 1968

frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl not

Notariële archieven